Oświadczenie

Środa Wielkopolska, dnia 3 czerwca 2022 r.

Drodzy mieszkańcy Środy Wlkp.

                W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 czerwca 2022 r., informuję, że parafia otrzymała od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zalecenia konserwatorskie dotyczące funkcjonowania cmentarza parafialnego. Wynika z nich, że ochronie w różnym zakresie podlegają poszczególne groby.

                Szczególnie chronione są grobowce, nagrobki i płyty z 2 połowy XIX i początku XX wieku, zlokalizowane wzdłuż głównej alei, przy murowanym ogrodzeniu od strony wschodniej oraz przy kaplicy. Prace powodujące trwałą zmianę ich wyglądu, tj. remont, przebudowa lub konserwacja wymagają uzyskania pozwolenia konserwatora. Dotyczy to także połączonych z nimi krzyży, kamiennych mis i wazonów. Bez zezwolenia dopuszczalne jest czyszczenie i mycie wodą tych obiektów. Szlifowanie, mechaniczne lub chemiczne oczyszczanie powierzchni, powodujące trwałą zmianę wyglądu lub struktury nagrobka wymaga zgody konserwatora i powiadomienia zarządcy cmentarza.

                Co do grobów znajdujących się w pozostałych częściach cmentarza, pozwolenia nie wymaga:

  • otwarcie grobu i pochowanie nowego zmarłego;
  • ustawienie nowego nagrobka;
  • demontaż nagrobka;
  • wymiana nagrobka;
  • zmiana wyglądu nagrobka, płyt lub tablic upamiętniających zmarłych;
  • poprawienie osuniętych lub zapadniętych nagrobków.

Konserwator nie wskazał też wymogów, jakie spełniać powinny nowe nagrobki (np. dotyczących ich wymiarów, koloru, materiału, czy techniki wykonania). Czyszczenia, odświeżania i szlifowania takich nagrobków także nie trzeba zgłaszać. Zgody konserwatora i powiadomienia zarządcy cmentarza wymaga natomiast wymiana nagrobka na grobowiec kubaturowy.

Pozwolenie trzeba uzyskać również w razie zmian w układzie przestrzennym: prac przy kilku nagrobkach powodujących zmianę kompozycji całej kwatery, zmiany nawierzchni ścieżek, prac przy ogrodzeniu cmentarza oraz wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie cmentarza.

                Z uwagi na to, że powyższe zalecenia parafia otrzymała od konserwatora w dniu 3 czerwca 2022 r., komunikat z dnia 2 czerwca 2022 r. stał się nieaktualny. Od dzisiaj wszelkie prace prowadzone na terenie cmentarza parafialnego powinny się odbywać zgodnie z wymogami opisanymi powyżej.

ks. Janusz Śmigiel